ripplog

a tiny ripple.

tataraseitetsu:

nevver:

YES

shinoddddd reblogged nevver: